Khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

1. Thông tin chung của HTX

2. Khảo sát nhu cầu hỗ trợ